pl

czytaj więcej

Regulamin i Polityka prywatności

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady i warunki funkcjonowania Gospodarstwa Agroturystycznego "Leśniczówka Różana Polana", działającego pod adresem: www.rozanapolana.pl („Usługodawca”), prowadzonego przez Leśniczówka Różana Polana Piotr Rózański, NIP 984 008 64 97 z siedzibą w Pluskach, ul. Klonowa 23, 11-034 Stawiguda  wpisaną do rejestru Gminy Stawiguda pod nr 32-3/2016 w dniu 12.10.2016 r.

 2. Przez „Użytkownika” rozumie się osobę fizyczną posiadającą co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat, a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, posiadającą zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych.

3. Umowa pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą zostaje zawarta z chwilą złożenia zamówienia przez Użytkownika.

§ 2. REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA 

1. Złożenie zamówienia możliwe jest po uruchomiwniu zakładki rezerwuj na stronie głównej www.rozanapolana.pl

2. Proces rejestracji, wyboru oferty i jej finalizacji prowadzony jest przez zewnętrzną usługę online prowadzoną przez www.idosell.com/pl/booking/

3. Użytkownik dokonujący rejestracji jednocześnie oświadcza, że:

a. podane przez niego dane oraz adres elektroniczny są zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,

b. akceptuje niniejszy regulamin, tzn. zapoznał się z jego treścią i zobowiązuje się go przestrzegać.

4. Adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika, stanowi konieczną formę identyfikacji wobec Usługodawcy i będzie wykorzystywany do korespondencji związanej z wykonywaniem zawartej Umowy.

5. Usługodawca może odmówić utworzenia konta, zablokować lub usunąć istniejące konto, jeżeli jego nazwa jest już używana w ramach Serwisu lub jeżeli poweźmie uzasadnioną, wiarygodną informację, że jest ona sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste lub uzasadnione interesy Usługodawcy

§ 3. ZAWARCIE UMOWY. CENY I PŁATNOŚCI.

1. Wysokość cen podana w zakładce rezerwacje jest wiążąca i nie może być przedmiotem negocjacji.

2. Użytkownik ma prawo do wyboru następujących form płatności:

a. Tradycyjny przelew bankowy

b. płatność przelewem za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl

§ 7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY. 

1. Zasady odstąpienia i anulowania rezerwacji zawarte są w informacji na stronie podczas składania zamówienia.  

§ 8. REKLAMACJE.

1. Zgłoszenie reklamacji powinno zostać:

a) przesłane na adres: Leśniczówka Różana Polana, Pluski, ul. Konowa 23, 11-034 Stawiguda

lub

b) przesłane na adres e-mail: rozana@rozanapolana.pl

2. Reklamacja zostanie rozpatrzona do 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony drogą mailową lub telefoniczną.

3. Usługodawca informuje Klienta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, m.in. poprzez złożenie przez Użytkownika po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej:http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. 

§ 10. DANE KONTAKTOWE.

We wszelkich sprawach związanych z dokonywaniem rezerwacji w Leśniczówka Różana Polana Klient może kontaktować się z Usługodawcą w następujący sposób:

a) pocztą pod adresem: Leśniczówka Różana Polana, Piotr Różański, Pluski, ul. Klonowa 23, 11-034 Stawiguda

b) telefonicznie pod numerem telefonu: 791 216 264, 883 312 114

c) za pośrednictwem e-mail: rozana@rozanapolana.pl

§ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12 czerwca  2018 r 

2. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu w każdym czasie, o czym zawiadamia Użytkowników publikując stosowną informację, widoczną w Serwisie. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od umieszczenia zmienionego Regulaminu w Serwisie Usługodawcy. 

3. Użytkownik ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zmianie Regulaminu, w przeciwnym razie przyjmuje się, że Użytkownik zaakceptował zmieniony Regulamin.

4. Wszelkie spory powstałe na gruncie świadczonych usług rozstrzygał będzie polski sąd powszechny.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, Kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, w tym prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO

6. Wszystkie załączniki stanowią integralną część Regulaminu

Zał. 1 POLITYKA PRYWATNOŚCI

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Dane osobowe:

 1. Leśniczówka Różana Polana może przetwarzać dane osobowe w celu realizacji zamówienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO pozyskane od klientów.
 2. Przekazanie tych danych jest dobrowolne, ale konieczne do zrealizowania zamówienia. Ponieważ bez tych danych nie będzie zawarta umowa – kupna sprzedaży (umowa najmu).
 3. Administratorem danych osobowych jest Gospodarstwo Agroturystyczne Leśniczówka Różana Polana, Piotr Różański, NIP 984 008 64 97 z siedzibą w Pluskach, ul. Klonowa 23, 11-034 Stawiguda. Kontakt: rozana@rozanapolana.pl, tel. 791 216 264, 883 312 114. Wpis do rejestru Gminy Stawiguda pod nr 32-3/2016 dnia 12.10.2016 r.
 4. Dane osobowe będa przechowywane przez czas nieokreślony co umożliwi prowadzenie polityki rabatowej i przygotowywane specjalne promocje
 5. Dane osobowe w niezbednym zakresie będą przekazywane do podmiotów realizujących w imieniu Leśniczówka Różana Polana proces rezerwacji i obsługe płatności tj:
  a) IAI S.A. z siedzibą w Szczecinie, Aleja Piastów 30, 71-064 Szczecin jako operatora IdoSell Booking, oprogramowania do rezerwacji.
  b) DialCom24 Sp. z o.o., 60-327 Poznań, ul. Kancelarska 15 jako operatora serwisu przelewy24, służącego do obsługi szybkich płatności
 6. Każda z osób dobrowolnie przekazująca dane ma prawie do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 7. Każdy gość/osoba dokonująca rezerwacji ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Gospodarstwo Agroturystyczne Leśniczówka Różana Polana zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Gościa/osoby rezerwującej i nieudostępniania tych danych osobom nieuprawnionym oraz do należytego zabezpieczenia tych informacji przed dostępem wszelkich osób nieuprawnionych. Jako gospodarstwo agroturystyczne umożliwiające rezerwację nie możemy wykorzystywać tych danych w celach innych niż wskazane w Regulaminie.